Regulamin sklepu www.jgsmart.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

1.    Sklep
internetowy JG-Smart, dostępny pod adresem internetowym www.jgsmart.pl, prowadzony jest przez Jonasza Gonet prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą JG Smart Jonasz Gonet, wpisaną do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez
ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6842577163, REGON 385949020.

2.    Niniejszy
Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców
korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego
oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za
pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

1.    Konsument – osoba fizyczna zawierająca
ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.    Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą JG Smart Jonasz Gonet, wpisaną do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez
ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6842577163, REGON 385949020.

3.    Klient – każdy podmiot dokonujący
zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.    Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba
prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa
przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą,
która korzysta ze Sklepu.

5.    Sklep – sklep internetowy prowadzony
przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.jgsmart.pl.

6.    Umowa zawarta na odległość – umowa
zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na
odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z
wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się
na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.    Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane
za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9.    Konto – konto klienta w Sklepie, są w
nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez
niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji – formularz
dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny
formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności
poprzez dodanie produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży,
w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu,
w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje
możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości
produktów.

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz
ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży
Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem
Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do
cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1.    Adres
Sprzedawcy: JG Smart, ul. Pużaka 37, 38-400 Krosno

2.    Adres
e-mail Sprzedawcy: sklep@jgsmart.pl

3.    Numer
telefonu Sprzedawcy: 736 839 395

4.    Numer
rachunku bankowego Sprzedawcy: 30114020040000320279953365

5.    Klient
może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów
podanych w niniejszym paragrafie.

6.    Klient
może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 8:00 – 15:00

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania
ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty,
niezbędne są:

a.   
urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i
przeglądarką internetową typu komputer stacjonarny, laptop, komórka,

b.   
aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.   
włączona obsługa plików cookies,,

d.   
zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

1.   
Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo
zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w
funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób
trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą
techniczną Klienta.

2.   
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania
Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w
asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z
postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych
i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.   
 Ceny podane w
Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek
VAT).

4.   
Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta
składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport,
dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach
Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli
związania się Umową Sprzedaży.

5.   
W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub
świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna
cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

6.   
Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie
oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny,
informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za
transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana
w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1.   
Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz
rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko,
dokładny adres, numer telefonu, adres email.

2.   
Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.   
Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie
loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.   
Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania
przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto
poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia
należy:

1.   
zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2.   
wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a
następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3.   
zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia
Zamówienia bez rejestracji;

4.   
jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez
rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy
Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj
przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne
niż dane odbiorcy Zamówienia,

5.   
kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk
“Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w
wiadomości e-mail,

6.   
wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w
zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z
zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.    Klient
może skorzystać z następujących metod dostawy:

·        
Przesyłka paczkomatowa,

·        
Przesyłka kurierska,

·        
Przesyłka kurierska pobraniowa,

2.    Klient
może skorzystać z następujących metod płatności:

·        
Płatność przy odbiorze, za pobraniem

·        
Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

·        
Płatności elektroniczne

·        
Płatność kartą – podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

3.    Szczegółowe
informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują
się za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1.   
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza
zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.   
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie
potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do
realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji
następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości
e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej
Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu
Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta
Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

3.   
W przypadku wyboru przez Klienta:

4.   
płatności przelewem, płatności elektronicznych albo
płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w
terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym
razie zamówienie zostanie anulowane.

5.   
płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

6.   
A w przypadku zamówienia produktów o różnych terminach
dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

7.    Dostawa
Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

8.    Dostawa
Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi
pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce
„Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

9.    Odbiór
osobisty produktu przez Klienta jest niemożliwy.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1.   
Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy
Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.   
Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od
dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż
przewoźnik.

3.   
W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów,
które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1
biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.   
Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy
oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy
wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5.   
Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej
poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres
e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej
Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie
można złożyć również na formularzu.

6.   
W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta
drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez
Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy.

7.   
Skutki odstąpienia od Umowy:

a.   
W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość
Umowę uważa się za niezawartą.

b.   
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca
Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c.   
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich
samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej
transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które
nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d.   
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do
czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e.   
Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy
podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w
którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie
zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f.    
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu,
także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten
nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g.   
Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości
Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne
do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na
charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą,
informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w
opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy
zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a.   
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz
nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b.   
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana
w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić
ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu,

c.   
w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca
szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d.   
o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni
usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci
prawo odstąpienia od Umowy,

e.   
w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na
rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą
wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f.    
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po
dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z
innymi rzeczami,

g.   
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe,
których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których
dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy
od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h.   
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe
lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i.     
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z
wyjątkiem umowy o prenumeratę,

j.     
o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane
na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1.   
Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.   
W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy
towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w
kodeksie cywilnym.

3.   
Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą
elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4.   
Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis
wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego
reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5.   
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym
terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6.   
Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy
wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.   
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości
skorzystania przez Konsumenta z 
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.   
Konsument posiada następujące przykładowe możliwości
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń:

a.   
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego
sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b.   
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do
wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn.
zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c.   
Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie
rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej
pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.
Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.  
Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za
pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.  
Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za
pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy
Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3.  
Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu
internetowego mogą być:

a.   
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi
lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.   
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi
obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych
niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia
tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep
internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie
prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany
przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te
zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie
Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych
osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym
celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR
dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.